โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสุรี สมจินตนากุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ ตะกั่วทุ่ง พังงา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-139/56พง

ชื่อโรงงาน: นางสุรี สมจินตนากุล

ผู้ประกอบการ: นางสุรี สมจินตนากุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 17865 เล่ม 179 หน้า 65 เลขที่ดิน 15 8 – – หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 9500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 470 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 10 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท