โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต

ประกอบกิจการ ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-124/56นฐ

ชื่อโรงงาน: นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต

ผู้ประกอบการ: นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 11 บางระกำ บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 13500000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 78.34 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 6 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท