โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวศิโรรัตน์ รอดเสม

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-81/61สค

ชื่อโรงงาน: นางสาวศิโรรัตน์ รอดเสม

ผู้ประกอบการ: นางสาวศิโรรัตน์ รอดเสม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 75 13 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 2000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 20 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 3 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ: 20 พ.ย. 2561

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท