โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-7/60นว

ชื่อโรงงาน: นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ผู้ประกอบการ: นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 1287/32 10 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 30500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 212.5 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 19 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท