โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวรจนา จิโนคำ

ประกอบกิจการ 18 อยู่ที่ นครสวรรค์ 60150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-170/55นว

ชื่อโรงงาน: นางสาวรจนา จิโนคำ

ผู้ประกอบการ: นางสาวรจนา จิโนคำ

ทะเบียนพาณิชย์: ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง

ประกอบกิจการ: 18

สถานที่ตี้ง: 5 แม่เลย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์: 00906

โรงงานประเภท: 15000000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 185 คน

แรงม้า: 15330 แรงม้า

TSIC: 16 พ.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 2500000

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท