โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวปัทมาวรรณ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด อยู่ที่ สิเกา ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-20(1)-4/61ตง

ชื่อโรงงาน: นางสาวปัทมาวรรณ อินทร์จันทร์

ผู้ประกอบการ: นางสาวปัทมาวรรณ อินทร์จันทร์

ทะเบียนพาณิชย์: 3801200026290

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด

สถานที่ตี้ง: 75 7 – ต้นชด-นาวง นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92000

โทรศัพท์: 0910354522

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 02001 บาท

คนงาน: 5000000 คน

แรงม้า: 10 แรงม้า

TSIC: 46.83

วันที่ใบอนุญาต: 11041

เริ่มดำเนินการ: 23 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: 23 ก.พ. 2561 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท