โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวบรรจบ ผลเลิศ

ประกอบกิจการ 317 อยู่ที่ กาฬสินธุ์ 46130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-5/55กส

ชื่อโรงงาน: นางสาวบรรจบ ผลเลิศ

ผู้ประกอบการ: นางสาวบรรจบ ผลเลิศ

ทะเบียนพาณิชย์: ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และทำเครื่องเรือนจากไม้

ประกอบกิจการ: 317

สถานที่ตี้ง: 2 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 081-0507303

โทรศัพท์: 03402

โรงงานประเภท: 700000

เงินทุน: 6 บาท

คนงาน: 46.56 คน

แรงม้า: 20220 แรงม้า

TSIC: 12 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 300000

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท