โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวทวี ทองบุญเมือง

ประกอบกิจการ 236 อยู่ที่ กาญจนบุรี 71210

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-60-1/55กจ

ชื่อโรงงาน: นางสาวทวี ทองบุญเมือง

ผู้ประกอบการ: นางสาวทวี ทองบุญเมือง

ทะเบียนพาณิชย์: หลอมทองเหลือง

ประกอบกิจการ: 236

สถานที่ตี้ง: 3 0 0 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 0

โทรศัพท์: 06000

โรงงานประเภท: 110000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 36 คน

แรงม้า: 27201 แรงม้า

TSIC: 23 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 20000

มูลค่าที่ดิน: 50000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท