โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวจิตติมา มีสิทธิ์

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-303/56สฎ

ชื่อโรงงาน: นางสาวจิตติมา มีสิทธิ์

ผู้ประกอบการ: นางสาวจิตติมา มีสิทธิ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน

สถานที่ตี้ง: ที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 1561,1562,1563,1564,1565,5961,5962 3 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

โทรศัพท์: 081-9666827

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 9750000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 9 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 25 ตุลาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 6850000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2850000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท