โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-65-3/60สป

ชื่อโรงงาน: นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ผู้ประกอบการ: นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส

สถานที่ตี้ง: 12 ธนสิทธิ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06500

เงินทุน: 13000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 190 แรงม้า

TSIC: 28110

วันที่ใบอนุญาต: 24 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท