โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวคุณาพร โตไพบูลย์

ประกอบกิจการ โรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ ฝาง เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-67/56ชม

ชื่อโรงงาน: นางสาวคุณาพร โตไพบูลย์

ผู้ประกอบการ: นางสาวคุณาพร โตไพบูลย์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: โรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 20564 14 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 372 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 20 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท