โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวกรรณิการ์ ไวทะยะพานิช

ประกอบกิจการ 26/10 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-66-2/55สค

ชื่อโรงงาน: นางสาวกรรณิการ์ ไวทะยะพานิช

ผู้ประกอบการ: นางสาวกรรณิการ์ ไวทะยะพานิช

ทะเบียนพาณิชย์: รับจ้างผลิตอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนา

ประกอบกิจการ: 26/10

สถานที่ตี้ง: 5 คลองมะเดื่อ 17 เศรษฐกิจ 1 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 06600

โรงงานประเภท: 10800000

เงินทุน: 20 บาท

คนงาน: 229.5 คน

แรงม้า: 29210 แรงม้า

TSIC: 10 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 7000000

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท