โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางวาสนา โตสุข

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-97/56สท

ชื่อโรงงาน: นางวาสนา โตสุข

ผู้ประกอบการ: นางวาสนา โตสุข

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในโกดัง

สถานที่ตี้ง: 18/2 7 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์: 083-9567961

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 5600000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 370 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 18 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท