โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางวราภรณ์ เกรียงโกมล

ประกอบกิจการ ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น เช่น ห่อพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110183125627

ชื่อโรงงาน: นางวราภรณ์ เกรียงโกมล

ผู้ประกอบการ: นางวราภรณ์ เกรียงโกมล

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-66/62สป

ประกอบกิจการ: ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น เช่น ห่อพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 888/47 19 ยิ่งเจริญ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 23000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 320 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 22 ก.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 7000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท