โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางลำดวน กูกก้อง

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-99/56พร

ชื่อโรงงาน: นางลำดวน กูกก้อง

ผู้ประกอบการ: นางลำดวน กูกก้อง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้

สถานที่ตี้ง: 10 1 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์: 0828957811

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 550000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 19.54 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 28 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท