โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-1/60ลย

ชื่อโรงงาน: นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ผู้ประกอบการ: นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 333 1 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 850000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 35 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 23 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ: 23 มกราคม 2560

มูลค่าที่ดิน: 600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท