โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางมะลิ สุขสำราญ

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันทราย  เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-344/57ชม

ชื่อโรงงาน: นางมะลิ สุขสำราญ

ผู้ประกอบการ: นางมะลิ สุขสำราญ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 11480 13 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 0 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 360 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 20-Oct-57

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท