โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางปรานี กาบิน

ประกอบกิจการ 208 อยู่ที่ แพร่ 54130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-2/55พร

ชื่อโรงงาน: นางปรานี กาบิน

ผู้ประกอบการ: นางปรานี กาบิน

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้

ประกอบกิจการ: 208

สถานที่ตี้ง: 7 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130 085-1064390

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 220000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 13.76 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 5 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 50000

มูลค่าที่ดิน: 20000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท