โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางธัญยธรณ์ กีรติยศวรภัทร์

ประกอบกิจการ 91/1 อยู่ที่ ปทุมธานี 12160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-75(1)-4/55ปท

ชื่อโรงงาน: นางธัญยธรณ์ กีรติยศวรภัทร์

ผู้ประกอบการ: นางธัญยธรณ์ กีรติยศวรภัทร์

ทะเบียนพาณิชย์: ต่อและซ่อมเรือเหล็ก หรือกลึงเชื่อมโลหะทั่วไป

ประกอบกิจการ: 91/1

สถานที่ตี้ง: 2 บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์: 07501

โรงงานประเภท: 1710000

เงินทุน: 20 บาท

คนงาน: 461 คน

แรงม้า: 35110 แรงม้า

TSIC: 15 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 25 พ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 1000000

มูลค่าที่ดิน: 360000 บาท

มูลค่าอาคาร: 250000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท