โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-6/59กจ

ชื่อโรงงาน: นางกำไล เพลงปาน

ผู้ประกอบการ: นางกำไล เพลงปาน

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก ดินลูกรัง

สถานที่ตี้ง: 8 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 500 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 5 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท