โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นนธนพร

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดิน ดินลูกรัง อยู่ที่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-302/61กจ

ชื่อโรงงาน: นนธนพร

ผู้ประกอบการ: นางสาวนนธนพร บุญคุ้ม

ทะเบียนพาณิชย์: 3710600083622

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก ดิน ดินลูกรัง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 5566,5567 และ 5568 8 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 4200000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 310 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 27 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 700000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท