โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นงลักษณ์มอเตอร์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ปทุมธานี 12150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-64(12)-8/55ปท

ชื่อโรงงาน: นงลักษณ์มอเตอร์

ผู้ประกอบการ: นางนงลักษณ์ พนาพุฒิกุล

ทะเบียนพาณิชย์: รับกลึงเหล็ก ตัดเหล็ก พับเหล็ก ขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 06412

โรงงานประเภท: 8400000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 25 คน

แรงม้า: 28910 แรงม้า

TSIC: 18 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 18 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 3000000

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท