โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นครหลวงคอนกรีต 1

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่6129 เลขที่ดิน 100 อยู่ที่ อ่างทอง 14000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-97/55อท

ชื่อโรงงาน: นครหลวงคอนกรีต 1

ผู้ประกอบการ: บริษัท นครหลวงคอนกรีต

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่6129 เลขที่ดิน 100

สถานที่ตี้ง: 1 0 0 มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 4000000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 495 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 16 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท