โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ธารชัยการผลิต

ประกอบกิจการ การทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆเช่นที่หนีบผม,หนีบผ้า ฯลฯ อยู่ที่ ป่าโมก อ่างทอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-42/56อท

ชื่อโรงงาน: ธารชัยการผลิต

ผู้ประกอบการ: นางสายฝน วงศ์แสงจันทร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆเช่นที่หนีบผม,หนีบผ้า ฯลฯ

สถานที่ตี้ง: 89 1 – – นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 1100000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 95 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 16 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท