โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ธรรมวินัย

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงหรือกระสอบ อยู่ที่ หันคา ชัยนาท

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-29/61ชน

ชื่อโรงงาน: ธรรมวินัย

ผู้ประกอบการ: นางวรรณี ชัยสุพัฒนากุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงหรือกระสอบ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน 18091 1 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 17130

โทรศัพท์: 0897717076

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 5800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 424.86 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 21 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท