โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ธนศักดิ์อาภรณ์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ปทุมธานี 12150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-28(1)-9/55ปท

ชื่อโรงงาน: ธนศักดิ์อาภรณ์

ผู้ประกอบการ: นายธนศักดิ์ พนาพุฒิกุล

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิต รับสั่งทำเสื้อ

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 02801

โรงงานประเภท: 1100000

เงินทุน: 12 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 18101 แรงม้า

TSIC: 18 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 18 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท