โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ธนวัฒน์ยางพารา

ประกอบกิจการ ผลิตยางพารารีดแผ่น อยู่ที่ นาด้วง เลย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20420253525626

ชื่อโรงงาน: ธนวัฒน์ยางพารา

ผู้ประกอบการ: นางจินตนา สอนดี

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-52(2)-5/62ลย

ประกอบกิจการ: ผลิตยางพารารีดแผ่น

สถานที่ตี้ง: 377 5 – – นาดอกคำ นาด้วง เลย 42210

โทรศัพท์: 089-8625096

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05202

เงินทุน: 2250000 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 160 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 1 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 450000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท