โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-5/59ตก

ชื่อโรงงาน: ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ผู้ประกอบการ: นายโสภณ อนุรักษ์กำธร

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: 4 ประดาง วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 3740000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 350 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 240000 บาท