โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ทุ่งทวีค้าไม้จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้เพื่อสิ่งประดิษฐกรรม อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20540226925627

ชื่อโรงงาน: ทุ่งทวีค้าไม้จำกัด

ผู้ประกอบการ: นางทุ่งทวี ลำดับ

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-37-71/62พร

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้เพื่อสิ่งประดิษฐกรรม

สถานที่ตี้ง: 79/1 1 บ้านปง สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 3000000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 52.21 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 3 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท