โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ทะเลใจโรงฆ่าสัตว์

ประกอบกิจการ ฆ่าและชำแหละสุกร อยู่ที่ หล่มสัก เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(1)-35/61พช

ชื่อโรงงาน: ทะเลใจโรงฆ่าสัตว์

ผู้ประกอบการ: นายสมปอง ปล้องแก้ว

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ฆ่าและชำแหละสุกร

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 32510 10 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์: 0638897787

โรงงานประเภท: 00401

เงินทุน: 1260000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 14.3 แรงม้า

TSIC: 10111

วันที่ใบอนุญาต: 29 พ.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 240000 บาท

มูลค่าอาคาร: 720000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 250000 บาท