โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-1/57กส

ชื่อโรงงาน: ทรัพย์สมพรการเกษตร

ผู้ประกอบการ: นายจักราวุธ ทิพวันนา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

สถานที่ตี้ง: 5 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์: 089-8409510

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 2680000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 85 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 2 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 900000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 80000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท