โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ทรัพย์ทวีคูณ

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ เช่น สุกร อยู่ที่ ลาดยาว นครสวรรค์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(1)-16/56นว

ชื่อโรงงาน: ทรัพย์ทวีคูณ

ผู้ประกอบการ: ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน ตันศิริพรภักดี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ฆ่าสัตว์ เช่น สุกร

สถานที่ตี้ง: 5/3 1 – – ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00401

เงินทุน: 1425000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 11.4 แรงม้า

TSIC: 10111

วันที่ใบอนุญาต: 16 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 700000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 25000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท