โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ต.ทรัพย์เจริญดี

ประกอบกิจการ ผลิตอิฐบล๊อก อยู่ที่ สว่างแดนดิน สกลนคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-56-3/60สน

ชื่อโรงงาน: ต.ทรัพย์เจริญดี

ผู้ประกอบการ: นายตนัย สวาทะนันท์

ทะเบียนพาณิชย์: 3100901175491

ประกอบกิจการ: ผลิตอิฐบล๊อก

สถานที่ตี้ง: 8047 6 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 47240

โทรศัพท์: 0883143806

โรงงานประเภท: 05600

เงินทุน: 850000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 25.5 แรงม้า

TSIC: 23921

วันที่ใบอนุญาต: 7 ก.ค. 2560

เริ่มดำเนินการ: 7 ก.ค. 2560

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 350000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท