โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ต้นตาลพารา

ประกอบกิจการ ผลิตยางรีดแผ่น อยู่ที่ นาด้วง เลย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(2)-6/61ลย

ชื่อโรงงาน: ต้นตาลพารา

ผู้ประกอบการ: นางพัฒนาศิตา เพชรจันทร์ศรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตยางรีดแผ่น

สถานที่ตี้ง: 30 4 – – นาด้วง นาด้วง เลย 42210

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05202

เงินทุน: 2600000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 115 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 3 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท