โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-2/57อด

ชื่อโรงงาน: ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ผู้ประกอบการ: นายไสว พิมพ์ภักดิ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

สถานที่ตี้ง: 317 12 บ้านดงหวาย หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 714000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 18.65 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 6 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 84000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท