โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ดาวเรืองเจริญดีพืชผล

ประกอบกิจการ ปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช อยู่ที่ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-118/56สท

ชื่อโรงงาน: ดาวเรืองเจริญดีพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายประยูร ดาวเรือง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช

สถานที่ตี้ง: 2 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์: 0845775188

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 2000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 285 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 22 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท