โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(1)-4/58นค

ชื่อโรงงาน: ดาวสว่างฟาร์ม

ผู้ประกอบการ: นายภมร ดาวสว่าง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 43696 10 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00401

เงินทุน: 2500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 247.9 แรงม้า

TSIC: 10111

วันที่ใบอนุญาต: 27-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท