โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ดอนปอแดงค้าไม้

ประกอบกิจการ 41 อยู่ที่ อุดรธานี 41000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-159/55อด

ชื่อโรงงาน: ดอนปอแดงค้าไม้

ผู้ประกอบการ: นายสำนงค์ วระไวย์

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง กลึงไม้ ไส ซอย เซาะร่องไม้ ทำลูกกรง ทไปร์เก้ และอบไม้

ประกอบกิจการ: 41

สถานที่ตี้ง: 3 บ้านดอนปอแดง ซอย 16 วา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 7300000

เงินทุน: 19 บาท

คนงาน: 253.04 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 13 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 2000000

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท