โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ชัย

ประกอบกิจการ ร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย อยู่ที่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-4/61มส

ชื่อโรงงาน: ชัย

ผู้ประกอบการ: นายสุพัฒน์ชัย ปุรณะวิทย์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่3883 12 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์: 097-1639978

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00303 บาท

คนงาน: 1700000 คน

แรงม้า: 4 แรงม้า

TSIC: 414

วันที่ใบอนุญาต: 08103

เริ่มดำเนินการ: 2 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 800000 บาท