โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ชัยเฮง

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ลำพูน 51000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-2(1)-26/55ลพ

ชื่อโรงงาน: ชัยเฮง

ผู้ประกอบการ: นายวิเชียร แซ่ชัวะ

ทะเบียนพาณิชย์: อบพืชผลทางการเกษตร เช่น อบลำไย และพืชอื่นๆ และรักษาคุณภาพพืชผลทางการเกษตรที่สด และแปรรูปแล้ว

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 7 – มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 00201

โรงงานประเภท: 97300000

เงินทุน: 30 บาท

คนงาน: 4417.54 คน

แรงม้า: 01403 แรงม้า

TSIC: 14 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 7300000

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท