โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ชัยยาพลาสติก

ประกอบกิจการ บดย่อยเศษพลาสติกเก่า อยู่ที่ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(9)-22/61กส

ชื่อโรงงาน: ชัยยาพลาสติก

ผู้ประกอบการ: นายชัยยา นาลิดลาด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: บดย่อยเศษพลาสติกเก่า

สถานที่ตี้ง: 186 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 5309

เงินทุน: 560000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 11 แรงม้า

TSIC: 22299

วันที่ใบอนุญาต: 5 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 60000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท