โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

จ.โชคอิฐบล็อก

ประกอบกิจการ 26 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-168/55พช

ชื่อโรงงาน: จ.โชคอิฐบล็อก

ผู้ประกอบการ: นางลม ครบุรี

ทะเบียนพาณิชย์: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก ช่องลม

ประกอบกิจการ: 26

สถานที่ตี้ง: 13 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 086-9312822

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 1120000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 26 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 29 มิ.ย 2555

วันที่ใบอนุญาต: 29 มิ.ย 2555

เริ่มดำเนินการ: 20000

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท