โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

จำนงค์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ 76 อยู่ที่ แพร่ 54110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-119/55พร

ชื่อโรงงาน: จำนงค์เฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายจำนงค์ เสียงหวาน

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้

ประกอบกิจการ: 76

สถานที่ตี้ง: 1 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110 083-8161787

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 430000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 19.15 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 15 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 200000

มูลค่าที่ดิน: 30000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท