โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

คอนกรีตผาทอง สาขานาพรุ

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่ พระพรหม นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-231/56นศ

ชื่อโรงงาน: คอนกรีตผาทอง สาขานาพรุ

ผู้ประกอบการ: บริษัท ผาทอง 24 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0805550000248

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 119 2 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 23000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 122.5 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 8 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 12000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท